اهداف و خطی مشی

اهداف و خط مشی شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (نیروگاه بادی بینالود)

ارزشهای بنیادی، اهداف و راهبرد

در چارچوب اساسنامه و وظایف تعریف شده بازار برق ایران کلیه اقدامات شرکت برای نیل به اهداف موضوع فعالیت و نیز پایداری توربین ها در مدار تولید می باشد.