اهداف و خطی مشی

اهداف و خط مشی شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (نیروگاه بادی بینالود)

ارزشهای بنیادی، اهداف و راهبرد

در چارچوب اساسنامه و وظایف تعریف شده بازار برق ایران کلیه اقدامات شرکت برای نیل به اهداف موضوع فعالیت و نیز پایداری توربین ها در مدار تولید بوده و به لحاظ اینکه تنها منبع درآمدی شرکت تولید و فروش برق می باشد.

لذا حداکثر تلاش در جهت نگهداشت تاسیسات بر اساس استانداردهای شرکت سازنده و اجرای به موقع سرویس های دوره ای و نیز اجرای پروژه بهینه سازی تاسیسات و زیر ساختهای نیروگاه، انجام گرفته و به حول و قوه الهی و تلاش مجاهدانه کارکنان شرکت کلیه توربین ها با وجود عمر طولانی قطعات در مدار تولید قرار دارند .