مشخصات فنی

مشخصات فنی شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (نیروگاه بادی بینالود)