آمار و اطلاعات

آمار و نمودارهای اطلاعاتی انرژی شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود (نیروگاه بادی بینالود)

نمودار های تولید انرژی

پارامترهای مهم در میزان انرژی تولیدی توربین های بادی به شرح ذیل می باشد:

1) توقفات با برنامه و بدون برنامه توربین ها (بر حسب ساعت) :

توقفات توربین شامل مجموع توقفات جهت انجام سرویس ها و بازدید های دوره ای بر اساس دستورالعمل های سازنده (سالیانه ،ششماهه و سه ماهه) و توقفات اضطراری جهت انجام تعمیرات ( خرابی های پیش بینی نشده توربین ها ، توقفات ناشی از افزایش یا کاهش دما ، توقفات ناشی از تعمیرات شبکه 20 کیلوولت و PM  پست 132 کیلوولت نیروگاه ) می باشد .

2)  در دسترس بودن یا Availability(بر حسب درصد) :

نسبت مجموع ساعات در مدار بودن کلیه توربین ها به کل ساعات یک سال را در صد دسترس بودن توربین ها می نامند.

3) سرعت باد (بر حسب متر بر ثانیه) :

نمودار انرژی تولیدی  بر حسب سرعت باد در توربین های بادی V47 به صورت زیر می باشد که تولید انرژی از سرعت 4 متر بر ثانیه آغاز و در سرعت 15 متر بر ثانیه به حداکثر مقدار نامی آن (660 کیلو وات ) می رسد.

نمودار ضریب بار (درصد)

ضریب بار = (میزان تولید توربین در یک سال / ظرفیت تولید اسمی توربین در یک سال) * 100

نمودار تولید انرژی خالص

بر مبنای کیلووات ساعت